• CIMB PETRONAS Debit MasterCard®

Earn cash rebate when spending at PETRONAS*

*Valid for PETRONAS petrol service stations and Mesra stores operated and managed by PETRONAS in Malaysia.

Tap or wave your CIMB PETRONAS Debit Card at a contactless enabled POS terminal and transactions up to RM250 will be approved without keying in your PIN

1 year funds transfer fee rebate via CIMB Clicks

Exclusive deals at over 4,000 retail outlets

Added PIN and Pay feature for extra security

Cash rebate on PETRONAS* spend

To apply, walk in to any CIMB Bank branch nearest to you.


Important Notice

1. The CIMB PETRONAS Debit MasterCard® shall be issued in conjunction with the opening of the CIMB PETRONAS Savers Account.

2. Customers with an average monthly balance of less than RM3,000 will be entitled to receive a 1% cash rebate on PETRONAS spend and a 2% cash rebate for customers with an average monthly balance of RM3,000 and above.

3. PETRONAS spend is defined by purchases made via the CIMB PETRONAS Debit MasterCard®at any PETRONAS stations or Mesra stores nationwide.

4. Cardholders will be entitled to 1 year unlimited IBG and Instant Transfer fee rebate upon account opening for transactions using CIMB PETRONAS Savers Account via CIMB Clicks from 15th December 2016 to 14th December 2017. The said CIMB Clicks transactions must be originated from the CIMB PETRONAS Savers Account. The IBG and Instant Transfer transaction fee rebates for each current month will be calculated (rounded to the nearest Malaysian Ringgit) and credited to the Cardholder’s CIMB PETRONAS Savers Account on the 1st of the subsequent month under the description of ‘CA/SA Bonus/Incentive’. CIMB Bank may however vary the date and frequency of the crediting of the IBG and Instant Transfer fee rebates at its sole and absolute discretion.

5. A pre-authorisation amount of RM200 is charged to the Current / Savings Account linked to the debit card for petrol purchase at the outdoor pump in petrol stations except for petrol purchase at the outdoor pump in all local PETRONAS petrol stations.

6. CIMB PETRONAS Savers Account is eligible for protection by PIDM.

 

Exciting Benefits**

Car tyre maintenance and car-related services

60% off wheel balancing and rotation services in Klang Valley only.

Car wash packages at great value

13% off 2-year membership (available) nationwide

Comprehensive range of battery models

10% off total bill at participating outlets in Klang Valley only

Quality tinted services imported from U.S.

15% off tinted services

Terms & Conditions

*PETRONAS shall refer to all petrol service stations and Mesra stores operated and managed by PETRONAS in Malaysia
**These benefits are valid until 31 December 2017.

 

Dengan Akaun CIMB PETRONAS Savers, dapatkan Kad Debit yang memberi anda rebat tunai atas perbelanjaan di stesen PETRONAS atau kedai Mesra.

Daftar sekarang dan dapatkan rebat yuran pemindahan dana selama 1 tahun melalui CIMB Clicks dari tarikh pembukaan akaun.

Dapatkan rebat tunai atas perbelanjaan di PETRONAS*

*Sah untuk semua stesen minyak PETRONAS dan kedai Mesra yang dikendalikan dan diuruskan oleh PETRONAS di Malaysia.

Imbas atau sentuh Kad Debit CIMB PETRONAS anda di terminal POS berkeupayaan tanpa sentuhan dan transaksi sehingga RM250 akan diluluskan tanpa perlu tandatangan atau PIN

1 tahun rebat yuran pindahan dana melalui CIMB Clicks

Tawaran eksklusif di lebih 4,000 stor jualan

Tambahan ciri PIN dan Bayar untuk sekuriti ekstra

Rebat tunai atas perbelanjaan di PETRONAS*

Untuk memohon, kunjungi mana-mana cawangan CIMB Bank berdekatan.


Notis Penting

1. Kad Debit CIMB PETRONAS MasterCard®mestilah dikeluarkan secara bersama dengan pembukaan Akaun CIMB PETRONAS Savers.

2. Rebat tunai 2% akan diberikan kepada pemegang kad terhadap transaksi perbelanjaan di PETRONAS dengan syarat baki purata bulanan adalah RM3,000 ke atas dan rebat tunai 1% akan diberikan kepada pemegang kad terhadap transaksi perbelanjaan di PETRONAS dengan syarat baki purata bulanan adalah bawah RM3,000.

3. Perbelanjaan di PETRONAS merujuk kepada perbelanjaan melalui Kad Debit CIMB PETRONAS MasterCard®atas transaksi di stesen minyak dan kedai Mesra yang dikendalikan dan diurus oleh PETRONAS di Malaysia.

4. Pemilik kad akan layak mendapat rebat yuran IBG dan Instant Transfer tanpa had selama 1 tahun dari tarikh pembukaan akaun untuk transaksi yang menggunakan Akaun CIMB PETRONAS Savers melalui CIMB Clicks bermula 15 Disember 2016 hingga 14 December 2017. Transaksi CIMB Clicks tersebut mestilah dibuat daripada Akaun CIMB PETRONAS Savers. Rebat yuran transaksi IBG dan Instant Transfer untuk setiap bulan terkini akan dihitung (dibundarkan ke Ringgit Malaysia terdekat) dan dikreditkan ke dalam Akaun CIMB PETRONAS Savers Pemilik Kad pada bulan pertama berikutnya di bawah deskripsi “CA/SA Bonus/Incentive”. CIMB Bank walau bagaimanapun boleh mengubah tarikh dan frekuensi pengkreditan rebat yuran IBG dan Instant Transfer pada budi bicara mutlaknya.

5. Jumlah pra-kebenaran RM200 dicajkan ke akaun simpanan/semasa yang dikaitkan kepada kad debit atas pembelian petrol di pam luar stesen minyak kecuali pembelian petrol di pam luar stesen PETRONAS dalam negara. 

6. Akaun CIMB PETRONAS Savers layak untuk perlindungan oleh PIDM.

Manfaat**

Penyelenggaraan tayar kereta dan khidmat kereta

Potongan 60% bagi khidmat pengimbangan dan putaran roda di Lembah Kelang sahaja.

Pakej cucian kereta pada nilai hebat

Potongan 13% bagi keahlian 2 tahun (boleh didapati) di seluruh negara.

Rangkaian model bateri yang komprehensif

Potongan 10% daripada jumpah bil di gedung yang terlibat di Lembah Kelang sahaja.

Perkhidmatan pemasangan cermin gelap (car tinted service) berkualiti yang diimport dari Amerika Syarikat

Potongan 15% bagi khidmat pemasangan cermin gelap (car tinted service).

Terma & Syarat

*PETRONAS merujuk kepada semua stesen minyak dan kedai Mesra yang dikendalikan dan diurus oleh PETRONAS di Malaysia
**Manfaat yang berkenaan adalah sah sehingga 31 Disember 2017.